นโยบาย

คลินิกผิวหนังหมอธีรยุทธ์ มีเป้าหมายในการให้บริการที่ดีที่สุด ในการดูแลรักษา ตลอดจนให้คำแนะนำในด้านโรคผิวหนัง ด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ บนพื้นฐานของความถูกต้องทางด้านวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยสากล เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับประโยชน์สูงสุด และมั่นใจในการดำเนินงานของคลินิกผิวหนังหมอธีรยุทธ์
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้บริหารคลินิก และพนักงานทุกคนมีพันธะผูกพันที่จะปฏิบัติดังต่อไปนี้...

  1. ปรับปรุงการบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
  2. ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลทั้งของแพทยสภา และสมาคมแพทย์โรคผิวหนังแห่งประเทศไทย
  3. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้บนหลักวิชาการที่ได้รับการยอมรับแล้ว ว่าเป็นมาตรฐานการรักษาสำหรับโรคนั้นๆ
  4. พัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างๆ ต่อเนื่อง


Copyright © 2014. All Rights Reserved.