Warning: file_get_contents(https://api.facebook.com/restserver.php?method=links.getStats&urls=http://theerayut.com/index.php/เกี่ยวกับคลินิก/50-การออกใบรับรองแพทย์): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/theerayut/domains/theerayut.com/public_html/plugins/content/al_facebook_comments/al_facebook_comments.php on line 516

การออกใบรับรองแพทย์

คลินิกมีนโยบาย และแนวทางในการออกใบรับรองแพทย์ดังนี้...

  • คลินิกมีพันธะที่จะต้องออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่มารับการตรวจ เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ป่วยหรือผู้แทนโดยธรรมในทุกกรณี
  • คลินิกจะไม่เปิดเผยความลับที่ได้มาจากการตรวจรักษา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย หรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • ความเห็นแพทย์ ถือเป็นดุลยพินิจของแพทย์ ทั้งนี้โดยจะต้องสอดคล้องกับหลักวิชาการ
  • คลินิกไม่มีนโยบายที่จะออกใบรับรองแพทย์อันเป็นเท็จ หรือเพื่อให้เข้าใจในเนื้อความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงทางการแพทย์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งๆ ผู้ใดทั้งสิ้น
  • การออกใบรับรองแพทย์จะออกให้เพียงครั้งเดียวสำหรับการตรวจแต่ละครั้ง ทั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การขอใบรับรองแพทย์ซ้ำสำหรับการตรวจที่ได้รับใบรับรองแพทย์ไปแล้ว จะได้รับเป็น "สำเนาใบรับรองแพทย์" ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้


Copyright © 2014. All Rights Reserved.