Warning: file_get_contents(https://api.facebook.com/restserver.php?method=links.getStats&urls=http://theerayut.com/index.php/เกี่ยวกับคลินิก/51-ขั้นตอนการรับบริการ): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/theerayut/domains/theerayut.com/public_html/plugins/content/al_facebook_comments/al_facebook_comments.php on line 516

ขั้นตอนการรับบริการ

  • ในกรณีผู้ป่วยใหม่ กรอกใบประวัติผู้ป่วย เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูล ซึ่งท่านจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด อาชีพ ประวัติการแพ้ยา และแพ้สัมผัส ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ หรือเลื่อนนัด จากนั้นรอเรียกเข้าตรวจ
  • ในกรณีผู้ป่วยเก่า หรือผู้ป่วยนัด ให้แจ้งชื่อ สกุลกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ทำบัตร แล้วรอเรียกเข้าตรวจ
  • ลำดับในการตรวจเรียงก่อนหลังตามเวลาที่ลงทะเบียนส่งชื่อเข้าห้องตรวจ เว้นแต่ คนไข้นัด ระบบคอมพิวเตอร์จะทำการจัดลำดับให้เข้าตรวจก่อนเมื่อเวลานัดตรวจมาถึง การโทรมาเพื่อทำนัด หรือเลื่อนนัด สามารถทำได้โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบจากตารางนัดก่อนเพื่อหาช่วงเวลา และวันที่สามารถลงนัดให้ได้
  • เมื่อได้รับการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รอเรียกเพื่อชำระเงินและรับยา ตลอดจนรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ยาและกำหนดนัดครั้งต่อไป

          ในกรณีที่แพทย์นัดไปที่โรงพยาบาล เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม หรือรักษาด้วยวิธีพิเศษ
แพทย์จะแจ้งสถานที่ วันและเวลา ที่จะให้ไปพบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่ทางโรงพยาบาลนั้นๆ กำหนด


Copyright © 2014. All Rights Reserved.